Hội thi STKT Tỉnh BRVT lần thứ XI năm 2020-2021 nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, khai thác và phát hiện các tiềm năng sáng tạo của các cá nhân đơnvị trong và ngoài tỉnh, tạo môi trường trao đổi kinh nghiệm, kiến thức và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các tiến ...