1. Vị trí, chức năng

Trường Mầm non Lê Ki Ma là trường công lập 100%, cơ quan chủ quản là Ủy Ban Nhân Thành phố Vũng Tàu. Trường đảm nhận việc nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhằm giúp trẻ hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách; chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào học lớp 1.

Trường Mầm non Lê Ki Ma có tư cách pháp nhân và con dấu riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

    - Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 25 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

   - Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hằng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

   - Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

   - Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

   - Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá hoặc theo yêu cầu tối thiểu đối với vùng đặc biệt khó khăn.

   - Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động  nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

   - Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

   - Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em  theo quy định.

    - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Chương trình giảng dạy

Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 25  tháng tuổi đến 72 tháng tuổi theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo VBHN số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Cơ cấu tổ chức

- Tổng số CB-GV-NV: 31 (Biên chế: 23 ; HĐ NĐ68: 08).

Trong đó:

+ BGH: 02 (02 đại học )

+ Giáo viên: 19 (01 thạc sĩ, 07 đại học + 08 cao đẳng + 03 trung cấp).

+ Nhân viên: 10 (kế toán : 01, Y tế 01, 02 bảo vệ, 06 cấp dưỡng)

- Chi bộ độc lập: 10 đảng viên

- Công đoàn: 31 Công đoàn viên.

- Chi đoàn: 17 đoàn viên